Tag Archives: Spreadsheet

Google sheet các điểm giới hạn

Tham khảo link: https://support.google.com/drive/answer/37603?sjid=6855446250572534414-AP Các điểm giới hạn File sizes / Kích thước tệp The following are the maximum file sizes you can store in Google Drive:/ Sau đây là kích thước tệp tối đa bạn có thể lưu trữ trong Google Drive: Documents / Tài liệu Spreadsheets / Bảng tính Presentations / Bài thuyết […]

Hướng dẫn sử dụng Pivot Table trong Google Sheets / Spreadsheet

Pivot Table – Công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ trong Google Sheets Pivot Table là một trong những công cụ phân tích dữ liệu quan trọng và mạnh mẽ nhất trong Google Sheets. Nó cho phép bạn tổng hợp, phân tích và trực quan hóa dữ liệu một cách nhanh chóng. Với Pivot […]

SpreadSheet | 12 | Hướng dẫn sử dụng MATCH, INDEX thay cho VLOOKUP | GGSheets21

Trong quá trình làm việc, một trong những hàm sử dụng nhiều là hàm VLOOKUP. Tuy nhiên, sẽ có điểm hạn chế khi sử dụng, vì chỉ có thể tìm các giá trị phía sau giá trị key (khóa). Khi đó chúng ta có thể sử dụng [MATCH] và [INDEX] kết hợp với nhau để […]