Hướng dẫn sử dụng Pivot Table trong Google Sheets / Spreadsheet

Pivot Table – Công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ trong Google Sheets

Pivot Table là một trong những công cụ phân tích dữ liệu quan trọng và mạnh mẽ nhất trong Google Sheets. Nó cho phép bạn tổng hợp, phân tích và trực quan hóa dữ liệu một cách nhanh chóng.

Với Pivot Table, bạn có thể:

  • Tổng hợp dữ liệu: Pivot Table cho phép bạn kéo các trường dữ liệu vào vùng Rows, Columns và Values để tạo bảng tổng hợp chỉ trong vài thao tác.
  • Tính toán dữ liệu: Tính tổng, trung bình, đếm, tối đa, tối thiểu, v.v. trên các số liệu.
  • Lọc và nhóm dữ liệu: Sử dụng bộ lọc và nhóm các giá trị để phân tích chi tiết hơn.
  • Tạo biểu đồ: Chuyển đổi Pivot Table thành các biểu đồ đa dạng như cột, tròn, đường, v.v.
  • Cập nhật dữ liệu tự động: Pivot Table tự động cập nhật khi dữ liệu nguồn thay đổi.

Như vậy, với Pivot Table, việc phân tích dữ liệu lớn trở nên vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Bạn có thể tóm tắt hàng ngàn dòng dữ liệu thành các bảng và biểu đồ chỉ trong vài phút. Đây là công cụ không thể thiếu cho các nhà phân tích dữ liệu và người dùng Excel/Google Sheets.

Hãy thử sử dụng Pivot Table để nâng cao năng suất và hiệu quả phân tích dữ liệu của bạn!

[1] – Phần 10 – Bài 1 – Pivot Table trong google sheets / spreadsheet
[2] – Phần 10 – Bài 2 – Cách tạo Pivot Table trên Google sheets
[3] – Phần 10 – Bài 3 – Cập nhật dữ liệu cho Pivot Table trên Google sheets
[4] – Phần 10 – Bài 4 – Chỉnh sửa thông tin Pivot Table trên Google Sheets

Trong quá trình xem video nếu bạn vẫn chưa rõ thì có thể hỏi mình thêm nhé.