Category Archives: Excel

Hướng dẫn vẽ Burndown Chart trong Excel | SmartITSoft

⏲️Chi tiết các phần trong video00:00:00 – 01 – Giới thiệu về Burndown Chart trong excel00:03:27 – 02 – Kiến trúc dữ liệu cho Burndown Chart00:06:43 – 03 – Vẽ Burndown Chart trong Excel với sample data00:10:58 – 04 – Tạo danh sách công việc ở sheet [Tasklist]00:15:55 – 05 – Tạo sheet [Data-for-chart] liên […]

SmartITSoft | Công cụ lấy toàn bộ số trang trong một folder chứa nhiều file excel | GGSheets21

Trong quá trình làm dự án, bạn nhận được nhiều file Detail Design (DD) từ phía khách hàng, và buộc phải làm proposal/estimation (ước lượng thời gian hoàn thành dự án). Bạn có nhu cầu đếm tất cả số trang trong tài liệu, để có thể có thông tin ước lượng nhanh. Khi đó bạn […]