Hướng dẫn vẽ Burndown Chart trong Excel | SmartITSoft

Hướng dẫn vẽ Burndown Chart trong Excel | SmartITSoft

⏲️Chi tiết các phần trong video
00:00:00 – 01 – Giới thiệu về Burndown Chart trong excel
00:03:27 – 02 – Kiến trúc dữ liệu cho Burndown Chart
00:06:43 – 03 – Vẽ Burndown Chart trong Excel với sample data
00:10:58 – 04 – Tạo danh sách công việc ở sheet [Tasklist]
00:15:55 – 05 – Tạo sheet [Data-for-chart] liên kết với sheet [Tasklist]
00:25:59 – 06 – Vẽ Burndown Chart dựa vào data động của sheet [Data-for-chart]
00:30:12 – 09 – Giới thiệu về SmartITSoft và các khóa học