Tag Archives: Pocker

Phương pháp ước lượng Pocker (thẻ bài)

Định nghĩa Phương pháp thẻ bài Poker là một kỹ thuật phổ biến trong Agile và Scrum để ước tính công việc hoặc khối lượng công việc trong quá trình phát triển phần mềm hoặc dự án công nghệ. Phương pháp này giúp tạo ra sự thống nhất trong việc ước tính giữa các thành […]