Tag Archives: black box testing

Kiểm thử hộp đen (Black box testing)

Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black-box testing) là một phương pháp kiểm thử phần mềm, trong đó người kiểm thử không cần biết về cấu trúc bên trong hoặc mã nguồn của ứng dụng. Thay vào đó, họ tập trung vào việc kiểm tra chức năng của hệ thống dựa trên các yêu cầu […]