Monthly Archives: Tháng Năm 2022

SpreadSheet | 12 | Hướng dẫn sử dụng MATCH, INDEX thay cho VLOOKUP | GGSheets21

Trong quá trình làm việc, một trong những hàm sử dụng nhiều là hàm VLOOKUP. Tuy nhiên, sẽ có điểm hạn chế khi sử dụng, vì chỉ có thể tìm các giá trị phía sau giá trị key (khóa). Khi đó chúng ta có thể sử dụng [MATCH] và [INDEX] kết hợp với nhau để […]