Tag Archives: Analogous Estimate

Phương pháp ước lượng dự án – Analogous Estimate / (Tương tự)

Mục Chi tiết Định nghĩa về Analogous Estimate Phương pháp ước lượng sử dụng các dự án tương tự trong quá khứ để ước lượng cho dự án hiện tại. Đây là một phương pháp ước lượng cấp cao, dựa trên kinh nghiệm và dữ liệu lịch sử. Đặc điểm của Analogous Estimate – Dựa […]