Phương pháp ước lượng Pocker (thẻ bài)

Định nghĩa

Phương pháp thẻ bài Poker là một kỹ thuật phổ biến trong Agile và Scrum để ước tính công việc hoặc khối lượng công việc trong quá trình phát triển phần mềm hoặc dự án công nghệ. Phương pháp này giúp tạo ra sự thống nhất trong việc ước tính giữa các thành viên trong nhóm và khuyến khích sự tham gia tích cực của tất cả mọi người. Dưới đây là cách thức thực hiện phương pháp thẻ bài Poker:

1. Chuẩn bị thẻ bài: Chuẩn bị một bộ thẻ bài, mỗi thẻ biểu thị một khối lượng công việc khác nhau. Thẻ bài thường có các số Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …) hoặc tương tự (XS, S, M, L, XL). Các con số này thường không được chọn liên tiếp để thể hiện sự không chắc chắn trong việc ước tính.

2. Cuộc họp ước tính: Nhóm phát triển cùng nhau tham gia cuộc họp ước tính. Người quản lý dự án (Scrum Master hoặc Product Owner) trình bày một user story hoặc công việc cần ước tính. User story là một đoạn mô tả ngắn gọn về một tính năng hoặc yêu cầu cụ thể.

3. Bầu chọn ẩn danh: Mỗi thành viên trong nhóm lựa chọn một thẻ bài mà họ cho rằng tương ứng với khối lượng công việc của user story đó. Quan trọng là việc này diễn ra ẩn danh, để tránh ảnh hưởng lẫn nhau.

4. Hiển thị và thảo luận: Khi tất cả mọi người đã chọn thẻ bài, tất cả thẻ được mở lên cùng một lúc. Nếu có sự chênh lệch lớn về ước tính, các thành viên có thể thảo luận về lý do của họ cho việc chọn thẻ như vậy. Thảo luận này giúp hiểu rõ hơn về khối lượng công việc và làm rõ các khía cạnh mà mọi người có thể đã bỏ qua.

5. Bầu chọn lại và thảo luận tiếp: Sau khi thảo luận, mọi người được yêu cầu bầu chọn lại bằng cách chọn một thẻ bài khác nếu họ muốn thay đổi ước tính ban đầu sau khi nghe các ý kiến từ các thành viên khác.

6. Lặp lại quá trình: Quá trình bầu chọn và thảo luận được lặp lại cho đến khi sự thống nhất đạt được. Trong một số trường hợp, có thể cần một số vòng lặp để đạt được sự đồng thuận trong việc ước tính.

7. Đưa ra ước tính cuối cùng: Ước tính cuối cùng của user story hoặc công việc sẽ là giá trị trung bình hoặc giá trị phù hợp nhất từ các thẻ bài mà các thành viên đã chọn.

Phương pháp thẻ bài Poker giúp tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của toàn bộ nhóm, đồng thời tạo ra sự cởi mở và tham gia tích cực trong quá trình ước tính công việc.

Ví dụ cụ thể về cách thực hiện phương pháp thẻ bài Poker để ước tính công việc trong một dự án phần mềm:

Bước 1: Chuẩn bị thẻ bài

Chuẩn bị một bộ thẻ bài với các số Fibonacci từ 1 đến 13 (hoặc tùy chọn khác như XS, S, M, L, XL).

Bước 2: Cuộc họp ước tính

Nhóm phát triển gồm 5 thành viên (A, B, C, D, E) tham gia cuộc họp ước tính. Người quản lý dự án trình bày một user story: “Xây dựng giao diện người dùng cho một ứng dụng di động đơn giản.”

Bước 3: Bầu chọn ẩn danh

Mỗi thành viên chọn một thẻ bài mà họ cho rằng phản ánh khối lượng công việc của user story này, ví dụ: A (5), B (8), C (3), D (13), E (8).

Bước 4: Hiển thị và thảo luận

Các thẻ bài được mở lên và thấy rằng có sự chênh lệch lớn về ước tính (3 đến 13). Thảo luận bắt đầu, với mỗi thành viên lần lượt trình bày lý do của họ cho việc chọn thẻ bài như vậy.

Bước 5: Bầu chọn lại và thảo luận tiếp

Sau khi nghe các ý kiến từ các thành viên khác, mọi người được yêu cầu bầu chọn lại. Có thể có sự điều chỉnh trong việc chọn thẻ bài để tiếp tục thảo luận và hiểu rõ hơn về các yếu tố có thể đã bị bỏ qua.

Bước 6: Lặp lại quá trình

Quá trình bầu chọn và thảo luận được lặp lại một số lần, cho đến khi sự thống nhất về ước tính đạt được. Ví dụ: Sau vài vòng lặp, nhóm đạt được sự thống nhất với ước tính là 8 điểm.

Bước 7: Đưa ra ước tính cuối cùng

Ước tính cuối cùng cho user story “Xây dựng giao diện người dùng cho một ứng dụng di động đơn giản” là 8 điểm, được tính dựa trên sự thống nhất sau các vòng thảo luận và bầu chọn.

Trong ví dụ này, phương pháp thẻ bài Poker giúp nhóm đạt được sự thống nhất và hiểu rõ hơn về khối lượng công việc cần thực hiện cho một user story cụ thể trong dự án phần mềm.