Phương pháp ước lượng dự án PERT

Phương pháp ước lượng PERT (Program Evaluation Review Technique) là một kỹ thuật quản lý dự án được sử dụng để ước lượng thời gian cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ trong một dự án. PERT giúp xác định và phân tích các nhiệm vụ cần thực hiện để hoàn thành dự án, từ đó ước lượng thời gian và xác suất hoàn thành các nhiệm vụ này.

Table of Contents

Định nghĩa

Phương pháp PERT sử dụng ba ước lượng thời gian cho mỗi nhiệm vụ:

  1. Optimistic Time (O): Thời gian ngắn nhất mà nhiệm vụ có thể hoàn thành nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi.
  2. Most Likely Time (M): Thời gian hoàn thành nhiệm vụ nếu mọi thứ diễn ra theo cách thông thường.
  3. Pessimistic Time (P): Thời gian dài nhất mà nhiệm vụ có thể hoàn thành nếu có nhiều vấn đề phát sinh.

Thời gian ước lượng dự kiến (Expected Time – TE) cho mỗi nhiệm vụ được tính bằng công thức:

[TE ={O + 4M + P} / {6}]

Ví dụ

Giả sử bạn đang quản lý một dự án phát triển phần mềm và có một nhiệm vụ là “Thiết kế giao diện người dùng”. Bạn đã thu thập các ước lượng thời gian từ nhóm của mình như sau:

  • Optimistic Time (O): 2 tuần (nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi)
  • Most Likely Time (M): 4 tuần (thời gian trung bình để hoàn thành)
  • Pessimistic Time (P): 8 tuần (nếu gặp nhiều vấn đề và trục trặc)

Dùng công thức PERT, ta tính thời gian ước lượng dự kiến (TE) như sau:

[ TE = {2 + 4 * 4 + 8} / {6} = 4.33 {tuần} ]

Do đó, thời gian ước lượng dự kiến để hoàn thành nhiệm vụ “Thiết kế giao diện người dùng” là khoảng 4.33 tuần.

Phương pháp PERT giúp quản lý dự án có cái nhìn thực tế hơn về thời gian hoàn thành nhiệm vụ bằng cách tính đến các kịch bản lạc quan, bi quan và khả năng xảy ra trung bình. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và lập kế hoạch tốt hơn.