Google sheet các điểm giới hạn

Tham khảo link:

https://support.google.com/drive/answer/37603?sjid=6855446250572534414-AP

Các điểm giới hạn

File sizes / Kích thước tệp

The following are the maximum file sizes you can store in Google Drive:
/ Sau đây là kích thước tệp tối đa bạn có thể lưu trữ trong Google Drive:

Documents / Tài liệu

 • Up to 1.02 million characters.
  / Lên đến 1,02 triệu ký tự.
 • If you convert a text document to Google Docs format, it can be up to 50 MB.
  / Nếu bạn chuyển đổi một tài liệu văn bản sang định dạng Google Docs, nó có thể lên đến 50 MB.

Spreadsheets / Bảng tính

 • Up to 10 million cells or 18,278 columns (column ZZZ) for spreadsheets that are created in or converted to Google Sheets.
  / Lên đến 10 triệu ô hoặc 18.278 cột (cột ZZZ) cho bảng tính được tạo hoặc chuyển đổi sang Google Sheets.
 • Up to 10 million cells or 18,278 columns for spreadsheets imported from Microsoft Excel. The limits are the same for Excel and CSV imports.
  / Lên đến 10 triệu ô hoặc 18.278 cột cho bảng tính được nhập từ Microsoft Excel. Giới hạn này là như nhau đối với tệp Excel và CSV nhập vào.
  • When you convert a document from Excel to Google Sheets, any cell with more than 50,000 characters will be removed in Sheets.
   / Khi bạn chuyển đổi một tài liệu từ Excel sang Google Sheets, bất kỳ ô nào có hơn 50.000 ký tự sẽ bị xóa trong Sheets.
 • Up to 100,000 rows for pivot tables, and 500,000 rows or 5 million cells for extracts in Connected Sheets.
  / Lên đến 100.000 hàng cho bảng tổng hợp, và 500.000 hàng hoặc 5 triệu ô cho dữ liệu trích xuất trong Connected Sheets.

Presentations / Bài thuyết trình

 • Up to 100 MB for presentations converted to Google Slides.
  / Lên đến 100 MB cho bài thuyết trình chuyển đổi sang Google Slides.

Google Sites (new) / Google Sites (mới)

 • Up to 15,000,000 characters per page
  / Lên đến 15.000.000 ký tự mỗi trang.
 • Up to 40,000,000 characters per site.
  / Lên đến 40.000.000 ký tự mỗi trang web.
 • Up to 10,000 pages per site.
  / Lên đến 10.000 trang mỗi trang web.
 • Up to 15,000 images per site.
  / Lên đến 15.000 hình ảnh mỗi trang web.

All other files / Tất cả các tệp khác

 • Up to 5 TB.
  / Lên đến 5 TB.

Supported file types / Các loại tệp được hỗ trợ

Any file type can be stored in Drive. These are the most common file types you can preview in Google Drive:
/ Bất kỳ loại tệp nào cũng có thể được lưu trữ trong Drive. Đây là các loại tệp phổ biến nhất mà bạn có thể xem trước trong Google Drive:

Important: The Google Drive preview is a scaled-down version of the complete file and may, when opened, appear slightly different.
/ Quan trọng: Bản xem trước của Google Drive là phiên bản thu nhỏ của tệp đầy đủ và có thể, khi mở, xuất hiện hơi khác một chút.

General files / Tệp chung

 • Archive files (.ZIP, .RAR, tar, gzip)
  / Tệp nén (.ZIP, .RAR, tar, gzip)
 • Audio formats (MP3, MPEG, WAV, .ogg, .opus)
  / Định dạng âm thanh (MP3, MPEG, WAV, .ogg, .opus)
 • Image files (.JPEG, .PNG, .GIF, .BMP, .TIFF, .SVG)
  / Tệp hình ảnh (.JPEG, .PNG, .GIF, .BMP, .TIFF, .SVG)
 • Markup/Code (.CSS, .HTML, .PHP, .C, .CPP, .H, .HPP, .JS, .java, .py)
  / Đánh dấu/Mã (.CSS, .HTML, .PHP, .C, .CPP, .H, .HPP, .JS, .java, .py)
 • Text files (.TXT)
  / Tệp văn bản (.TXT)
 • Video files (WebM, .MPEG4, .3GPP, .MOV, .AVI, .MPEGPS, .WMV, .FLV, .ogg)
  / Tệp video (WebM, .MPEG4, .3GPP, .MOV, .AVI, .MPEGPS, .WMV, .FLV, .ogg)

Adobe files / Tệp Adobe

 • Autodesk AutoCad (.DXF)
 • Illustrator (.AI)
 • Photoshop (.PSD)
 • Portable Document Format (.PDF)
 • PostScript (.EPS, .PS)
 • Scalable Vector Graphics (.SVG)
 • Tagged Image File Format (.TIFF) – best with RGB .TIFF images
 • TrueType (.TTF)

Microsoft files / Tệp Microsoft

 • Excel (.XLS and .XLSX)
 • PowerPoint (.PPT and .PPTX)
 • Word (.DOC and .DOCX)
 • XML Paper Specification (.XPS)
 • Password-protected Microsoft Office files

Apple files / Tệp Apple

 • Editor files (.key, .numbers)